நகர்வெழுத்து

செம்மொழி இலக்கிய, இலக்கண நூல்களின் ஆய்வகம், உலகப் பேரறிஞர்களின் பாராட்டுக்களைப் பெற்ற நூல்களின் பதிப்பகம்
output:

செவ்வாய், 30 செப்டம்பர், 2014

தமிழ் நூல்கள் - 9

71.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் களவியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
72.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் கற்பியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
73.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
74.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் குற்றியலுகரப் புணரியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
75.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
76.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் தொகைமரபு உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
77.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் நூன்மரபு உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
78.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் பிறப்பியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
79.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் புணரியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
80.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் புள்ளிமயங்கியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.

தமிழ் நூல்கள் - 8

71.      சுந்தரமூர்த்தி. கு. (பதி..). 1985. தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-பேராசிரியர் உரை. அண்ணாமலை நகர் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.
72.      சுப்பிரமணியம். பூ. 1991. சுவடி இயல். சென்னை: உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.
73.      சுப்பிரமணியன். .வே. (பதி..). 2008. தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்கள்மூலம் முழுவதும். சென்னை : மணிவாசகர் பதிப்பகம்.
74.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் அகத்திணையியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
75.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் இடையியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
76.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் உயிர்மயங்கியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
77.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் உரியியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
78.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் உருபியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
79.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் உவமவியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
80.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் எச்சவியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.

புதன், 25 ஜூன், 2014

தமிழ் நூல்கள் - 761. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : எழுத்தியல் – 1. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

62. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : எழுத்தியல்2. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

63. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : பாயிரம் – 1. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

64. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : பாயிரம் 2. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

65. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : பொதுவியல் – 1. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

66. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : மெய்யீற்றுப் புணரியல். சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

67. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : வினையியல்.  சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

68. கதிரைவேற்பிள்ளை.நா. 2011. தமிழ் மொழியகராதி. சென்னை: சாரதா பதிப்பகம்.

69. கலியாண சுந்தர முதலியார். பூவை. 1893. செய்யுளிலக்கணம் – கத்தியரூபம். சென்னை: நிரஞ்சன விலாசவச்சுக்கூடம்.


70. கனக சபாபதி பிள்ளை. எசு.(பதி..). 1935. தொல்காப்பியப் பொருளதிகார இரண்டாம் பாகம் (பேராசிரியம்). சென்னை: சாது அச்சுக்கூடம்.

தமிழ் நூல்கள் - 651. ஈ.வா வில்டன் (பதி.ஆ.). 2010. குறுந்தொகை (இரண்டாம் தொகுதி). சென்னை: தமிழ்மண் பதிப்பகம்.
52. ஈ.வா வில்டன் (பதி.ஆ.). 2010. குறுந்தொகை (முதல் தொகுதி). சென்னை: தமிழ்மண் பதிப்பகம்.
53. ஈ.வா வில்டன் (பதி.ஆ.). 2010. குறுந்தொகை (மூன்றாம் தொகுதி). சென்னை: தமிழ்மண் பதிப்பகம்.

54. ஏழுமலைப் பிள்ளை. (பதி.ஆ.). 1883. நன்னூல் மூலமும் காண்டிகை உரையும். புரசபாக்கம்: விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்.

55. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : இடைச்சொல்லியல் – 1. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

56. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : இடைச்சொல்லியல்2. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

57. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : உயிரீற்றுப் புணரியல் – 1. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

58. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : உயிரீற்றுப் புணரியல்2. சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

59. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : உரிச்சொல்லியல். சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.


60. கண்ணன். இரா. (பதி..). 2010. நன்னூல் உரைவளம் : உருபுப் புணரியல். சென்னை : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.