நகர்வெழுத்து

செம்மொழி இலக்கிய, இலக்கண நூல்களின் ஆய்வகம், உலகப் பேரறிஞர்களின் பாராட்டுக்களைப் பெற்ற நூல்களின் பதிப்பகம்
output:

செவ்வாய், 30 செப்டம்பர், 2014

தமிழ் நூல்கள் - 9

71.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் களவியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
72.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் கற்பியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
73.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
74.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் குற்றியலுகரப் புணரியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
75.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
76.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் தொகைமரபு உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
77.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் நூன்மரபு உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
78.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் பிறப்பியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
79.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் புணரியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
80.      சுப்பிரமணியன்.ச.வே. (பதி.ஆ.). 2009. தொல்காப்பியம் புள்ளிமயங்கியல் உரைவளக் கோவை. சிதம்பரம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக